متولد شهریور ماه 1359-

دارای تحصیلات کارشناسی تاریخ از دانشگاه قزوین-

گوینده و مجری رادیو  و تلویزیون