متولد دی ماه 1374-

دارای تحصیلات کارشناسی چهره پردازی از دانشگاه علمی کاربردی واحد12-

چهره پرداز سینما، تئاتر و تلویزیون